DO LNZOKW   DO POLOKW   DO ECHW   
Štart   Kodyfikacyjo   Pmž Wjelgo buchštabw: A A A


(...)

Pmž lnskymu ! ! ! Zdo e co jynzyk lnski mo e fest dobe. Posuguje e im na beztydy abo uokazjnaly kilkaset tyyncy uosb. Po lnsku uorgaizowanych je wjela imprez rozrywkowych, realizowane sm audycyje radyjowe, a nawet serjale telewizyjne. Powažnym problymym je ale praktyny brak, poza internecym, formy pisanej lnskigo, brak ustalnych zasad gramatynych, kere wnž sm uopracowywane i gibko cheba y powstanm i y bydm rozpropagowane. Powodywo to utrwalay e wjelu buyndw jynzykowych i wypjeray uoryginalnych lnskych mjan a skuadi zdao bez formy pejynte s eskigo, polskigo abo ymjeckigo.

Jedyn s nojpjynkijšych, nojfestylij archainych jynzykw suowjaskych, kerym je lnski, powoli, s koždym nowym roikym lnzokw uodchodi w ypamjy. Mode pokolyy lnzokw y godo juž tak jak jich rodiele, a i y godajm jak staikowje. Starošyki za ledwo pamjyntajm jak e pjyrwyj godauo... Jynzykowi lnskymu noležy e retng, zarwno ze strny instytucyji pastwowych Polski i eskij Republiki, ze strny instytucyji Ui Ojropejskij, jak tyž ze strny samych lnzokw, kei do jynzyka swojigo i swojich podkw mgm zrobi nojwjyncyj.

Prošymy uo pmoc w rozpropagowau adresa tygo portala. Prošymy uo pmoc tyž do ygo samygo, bo jigo zajty y sm wolne uod buyndw. Prošymy uo wychwytyway buyndw i zguašay jich. Prošymy uo tuplikoway na lnski tekstw s koždej dediny, bo chcymy grmadi na zajtach portala jich možliwje nojsrogšy zbjr. Prošymy uo tuplikoway wuasnych zajtw internecowych i tuplikoway zajtw swojich znojmych, jak yno zgodzm e na doday do ich lnskij wersyji jynzykowyj.

y muiš by lnzakym, by pmc jynzykowi lnskymu! Prošymy wšyjskych poeli lnskij godki s Polski, ech, ymjec i koždygo kraju na wjee! Doday na swojij zaje choby nojmijšygo banera s pižšych ic e y koštywo, a pmože w propagowau pjynknygo, zapminanygo jynzyka! Fest prošymy.
Uopracowou Adam Rygjou
Wstow na swojo zajta reklama Punasymu.com!
Štart   Wjyrch P našymu.com - P našymu, eli po lnsku 2006-2007