DO LNZOKW   DO POLOKW   DO ECHW   
Štart   Wjelgo buchštabw: A A A


(...)

Alfabyt we fraškach Fraški naškryflou broneknotgeld ze forum "Ruda lska - stolica fraszki".

A
Ancug
Šaket westa a galoty,
Z tym ywjela je roboty.
Ausgus
Ze kokotkym n je w poe,
W doma, w yni a na dwoe.
Ašynbecher
Tam e kepyš cygareta,
No a tyž uostowiš peta.

B
Banhof
Cugi ynsto tam stowajm
Lude ze ych wyadajm.
Bmbn
ynsto go do gymby tkoš
ybo we yj wtydy moš.
Bryle
Na kicholu ta je noi
Suaby lyp e u e proi.

C
Cwaja
Rektor w škole dowou jm
Bestož dobe cwaja znm.
Chichra
Chichra z rymw tyž e ide
Z tygo zdrowje yno pide.
Cycek
U ym to jo wjela pisou
Boch u cycka peca wiou.

mok
Pinco wida powjym tela
Cho mok asym lubi frela.

ynsto
ynto w ušach štrasa byny
Cesta atoli tyž y myny.

D
Drach
Drachy na lufe pjyky furgajm
asym ze šnurkw e zrywajm.
Dy
Dy tyž "ja" - tela je prowdy
Pamjyntyje o tym zowdy.
Dynga
Kjej po dyšu klara pide
To pewikym dynga byde.

E
Elefant
Elefanta peca znoe
Trmba wjelgo - juž go moe.

F
Familok
We familokach sm familije
Jako do dioj e im tam žyje.
Fuzekle
Podobno kto wolou by w pjekle
iž wja te moje fuzekle.
Floster
y ta dowa mi po zymbach
Styke floster na mo gymba.

G
Gorol
We lnsku y-lnzok to
y kto z wos gorola zno?
Gupjelok
Gupjeloka kaj chcyš šukej
Nawyt do a tyž zaklupej.
Gorši
Gorši e y ma wcale co tukej
Humoru w tym swiku šukej.

H
Hamster
Hamstra w dma bajtle majm
Richtig wjela jymu pšajm.
Heksa
Baba Jaga to je polsko
Dy we lnsku heksa swojsko.
Hyrpa
Kej e poddoš keryj hyrpje
Couke žye bydyš yrpjy.

I
Ipi
Cho te ipi wjelge mm
Jako rada se ym dm.
Izbetka
Jak moš izbetka yno dlo ebje
To e w yj uješ choby w ybje.
Ino
Jo sam yngym "yno" piša
No bo zowdy tak se suyša.

J
Ja
Ja - to peca tela znay
Že e zgodzoš - y inayj.
Jakla
Koždo jakla knyfle mo?
y mje yno e to zdo?
Jegua
Že u jeguy je we uchu
Dy ledwo e wido zuchu.

K
Kamelki
Te kamelki wjela mogm
Kyj e mynyš sy chorobm.
Klachy
Pno dur je robjm baby
Dy i chopw gi ta by.
Krepel
W "tusty wortek" tako moda
Ta kreplami e uobjoda.

L
Lebo
Lebo pija - lebo y
Pnboek o wšiskym wjy.
Leko
Jak že mody to i leko
Na staro za ynžor eko.
Luftplmpa
Flak ze blazy - mantyl ap
Bez luftplmpy teroz knap.

M
Maškyty
asym na e šmak i pide
Dy e mašky - ych juž byde.
Mlyko
Cho we mlyku e kmpoua
Skra kej rapica mjoua.
Markew
Jedyn mulat markew jod
Choož potym w ima zblod.

N
Naprny
Mo problymy ze palicm
Bo w goole e peliou.
Nainkany
Nainkany do dm pišou
I pjerny fest usyšou.

yrb
yrb naplu na robota
Cho o jednych bu galotach.
ymcny
Karlik co ymcny dioj
Bo rožiste trnki mjyšou.
yskoij
y rb teroz - zrb yskoij
Id na piwo - dybko požyj.

O
Oupa
Po oupje erbnu ta grajfka
Na spau un kui fajfka.

P
Patrny
S uodpustu mjou patrny
yngym strašou ymi wrny.
Pjern
Jasny pjern šilou z yba
Zaroz e pežegna eba.
Pyrtn
cesta prosto choby stu
Pyrtnu bo juž tako bu.

R
Ryka
lee z ryki
Ide wdycki.
Ryma
Ryma tydy pno myny
Smarko owjek a y jyny.
Roztmajty
yngym y wjym kery jest
Bo e zmjyo richtig fest.

odko
Coik odko ta wodinka
Uoju y mo - chlyba šitka
ika
Žyym swojym ika ide
S tygo nm nojwjyncyj pide.
mpje
Tartar koždy šachty to je
Take o tym zdae moje.

S
Starka
Dlo mje una byde ouma
Tako my godali dma.
Staik
Do kmplytu un ze starkm
Škoua dowou tyž nm - smarkm.
Smark
Smark obsmarkou se rynkowy
Cho mjou šnuptuch w kapy nowy.

oda
Byz odao marny dy
y wyua nawyt na y.
y
W yy e smedi znoli
Sl a cukjer dur žyoli.
mjotek
mjotkym bez pysk mu šelyua
A dwa zymby až wybjyua.

Š
Šewiki
lubno mo ich galeryjo
Dy tyž couko familijo.
Šuapy
Kajik yngym y mje chcm
Dy ywjela lnska znm
Šlajfka
Bu juž coukym blisko mety
Dy go šlajfka štopua - rety!

T
Tyta
Roz do škouy un i chou
Kej ta srogo tyta mjou.
Tulpa
W marcu tulpy buy w mode
Dioj yno we ogrode.
Taša
Dobra naša
Kaj jo - tam taša.

U
Utoplec
Utoplec e kajk straiu
Bo mu owjek stow zagraiu.
Umik
To to samo co umarlok
Jedno pywne - juž y žaruok.
Uojce
Uojcw sucha zowdy ta
To e peca weri - pra?

ma
Dlo mje starka byde ma
Tako my godali dma.

W
Westa
Kej w ancugu westa je
Juž šikowny karlus je.
Wandrus
Tygo gyry yngym pam
Yno rajzy mu e mam.
Wander
Rajza može by dalyko
Na a nawyt una yko.

Y
Yma
amu kej jo widza Yma
Zaroz mje dopodo ryma?
Yntka
Yntka zrobi pryndko pide
Kej e z šynku do dm ide.
Ylwer
Ylwer robi y chou ic
Dioj to je choby wic.

Z
Zawalaty
Chop e robi zawalaty
Kej za wjela je bachraty.
Zmai
Couke žye zmai ide
We ymocy i we bjyde.
Zesel
Na zeslu wygode e zicnu
I nawyt y wjedou kej pisnu.

dybko
dybko yba by e zdauo
Na ymi go coik mauo.

Ž
Želeok
Un nos w ima pjyky gou
Až erwne'ch lica mjou.
Ždžoduo
Pech pjerski kej wm spoduo
A šaskauo e te ždžoduo.
Ždžauy
Choož chopek z ygo mauy
Do žyaki je juž ždžauy.
Štart   Wjyrch P našymu.com - P našymu, eli po lnsku 2006-2007